OPŠTI USLOVI UGOVORA
o pretplati na javne fiksne telefonske usluge „BeotelNet-ISP” d.o.o.

DEFINICIJE

Član 1.

Javna fiksna telefonska usluga – Usluga prenosa govora putem javne fiksne telefonske mreže BeotelNeta.

Ratel – Republička agencija za telekomunikacije (www.ratel.rs) koja reguliše telekomunikacione tržište u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

IP telefon – Uređaj koji vrši konverziju glasa i paketizaciju glasa u IP saobraćaj, direktno, kao adapter ili kao deo računara ili drugog uređaja.

Korisnik – Fizičko ili pravno lice koje početkom korišćenja ili uplatom BeotelNet usluga postaje korisnik BeotelNeta.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet Ugovora je definisanje uslova za korišćenje javne fiksne telefonske usluge sistema BeotelNet-ISP doo Beograd (u daljem tekstu telefonski servis) od strane Korisnika. Javna fiksna telefonska usluga zasnovana je na upotrebi širokopojasnog prenosa podataka i upotrebom SIP protokola.

Korisnik može koristiti javnu fiksnu telefonsku uslugu koristeći telefon ili neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor i da komunicira putem SIP protokola. Uspostavljanje veze se obavlja obaveznom autorizacijom Korisnika. Autorizacija se vrši unošenjem parametara za SIP pristup.

BeotelNet Korisniku dodeljuje pretplatnički broj iz javnog plana numeracije dodeljnog Beotelnetu. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo BeotelNeta. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog broja i ukoliko dođe do raskida ugovora i prelaska na drugog operatera javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane Republičke agencije za Telekomunikacije.

Tokom trajanja Ugovora, BeotelNet zadržava pravo izmene broja, sa tim da je u obavezi da korisnika obavesti najmanje 15 dana pre promene broja.

BeotelNet ima pravo izmena i dopuna opšte ponude.

VAŽNOST UGOVORA

Član 3.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Obaveze Korisnika prema BeotelNetu počinju danom uspostavljanja potpune funkcionalnosti Servisa.

CENA SERVISA I NAČIN PLAĆANjA USLUGA

Član 4.

Korisnik je u obavezi da za korišćenje Servisa BeotelNetu redovno plaća mesečnu naknadu u skladu sa cenovnikom. Mesečna naknada se sastoji od fiksne mesečne pretplate i obračuna ostvarenog mesečnog telefonskog saobraćaja. Cenovnik za telefonski saobraćaj је dostupan na veb strani www.beotel.net

Član 5.

Dodatne pogodnosti za plaćanje mogu biti definisane ponudom ukoliko Korisnik prihvati obavezu korišćenja Usluge u unapred naznačenom periodu. Korisnik se obavezuje da uslugu redovno plaća u tom periodu.

Ukoliko Korisnik odustane od ove obaveze, BeotelNet ima pravo da naplati razliku koja je nastala kao pogodnost preuzete, a neispunjene obaveze.

Član 6.

Beotel ima pravo da privremeno ukine Servis usled neizmirenja obaveza Korisnika, tako što će Korisniku biti suspendovani odlazni pozivi, a omogućeni dolazni pozivi. Ukoliko Korisnik ne izvrši plaćanje dospelih obaveza ni u roku od 30 dana od dana ukidanja odlaznih poziva, BeotelNet ima pravo da isključi Servis. U slučaju da Korisnik ne plati zaostala dugovanja ni o roku od 30 dana od dana isključenja Servisa, BeotelNet će izvršiti demontažu priključka i opreme.

Privremena obustava pružanja Servisa ne oslobađa Korisnika obaveze plaćanja Servisa tokom perioda u kojem je Servis bio privremeno obustavljen.

OPREMA

Član 7.

BeotelNet obezbeđuje korisniku svu neophodnu opremu na korišćenje, a koja je potrebna za ostvarivanje konekcije sa BeotelNetom i pružanja javne fiksne telefonske usluge. Obavezu garantnog održavanja opreme snosi BeotelNet, dok sve troškove nastale usled problema koji nisu pokriveni garantnim uslovima snosi Korisnik.

U slučaju raskida pretplatničkog odnosa Korisnik je u obavezi da instaliranu opremu BeotelNeta, vrati u ispravnom stanju u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, ili ukoliko to nije slučaj korisnik plaća ugovorenu kaznu od 7.500,00 dinara.

OBAVEZE BEOTELNETA

Član 8.

BeotelNet se obavezuje da:

 • poštuje odluke i uputstva Ratela, i da korisniku obezbedi uslugu u skladu sa važećim standardima i zakonima iz ove oblasti;
 • da omogući pozive korisnika ka mrežama drugih operatera, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
 • da korisnicima obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju;
 • korisniku obezbedi sve podatke i usluge o paketu koji je Korisnik izabrao iz ponude i platio;
 • na strani BeotelNeta obezbedi svu neophodnu opremu i zakupi odgovarajuće telekomunikacione kapacitete kako bi obezbedio Korisniku mogućnost ostvarivanja veze i pružanje Usluge;
 • izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme i unos podataka koji Korisniku obezbeđuju paket usluga koje je izabrao i platio;
 • pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na njegovoj strani;
 • obezbedi Korisniku ažuran uvid u cenovnik i stanje njegovog računa;
 • obezbedi korisniku ažuran uvid u izvršene pozive i obračunatu cenu po svakom pozivu;
 • podatke koje je Korisnik o sebi dao ne daje na uvid trećim licima, izuzev po zakonom predviđenoj proceduri;
 • podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora. Izuzetak su podaci koji su namenjeni Korisniku za koje iz tehničkih ili zakonskih razloga BeotelNet može propisati drugačiji period čuvanja;
 • korisnika obavesti o pravilima ponašanja i načinima korišćenja usluga, kako bi se obezbedila zaštita drugih korisnika BeotelNeta, telekomunikacionog sistema i Internet mreže u celini, a koje je prihvatio BeotelNet. Obaveštenje može biti i u obliku upućivanja na Internet adrese koje sadrže relevantne informacije kao što su www.ratel.rs, www.ietf.org, www.itu.int, itd.
 • BeotelNet ne odgovara za štetu i izgubljenu dobit koju Pretplatnik ili drugo lice pretrpi usled privremenih ili povremenih prekida pružanja usluge;
 • Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem širokopojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije;
 • U pomenutim uslovima iz predhodnog stava, iako BeotelNet omogućava pozivanje hitnih službi, Preplatnik morati da se osloni na drugi način pozivanja pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.
 • Pored slučajeva navedenih u Opštim uslovima, BeotelNet je ovlašćen da isključi pretplatnički telefonski broj dodeljen Pretplatniku u sledećim slučajevima:
  • ukoliko postoji sumnja da oprema Pretplatnika ometa rad javne fiksne komunikacione mreže ili nesmetano korišćenje opreme drugih Pretplatnika – do otklanjanja smetnji;
  • zbog otklanjanja tehničkog kvara ili obavljanja drugih neophodnih radova na mreži.

PRAVA BEOTELNETA U SLUČAJU NEDOZVOLjENOG PONAŠANjA KORISNIKA

Član 9.

Ukoliko, po oceni BeotelNeta, Korisnik svojim ponašanjem krši obaveze preuzete prethodnim članom, BeotelNet ima pravo da preduzme mere za zaštitu koje mogu uključivati i privremeno obustavljanje nekog od servisa ili Usluge u celini, uz obaveštavanje Korisnika o preduzetoj akciji. Korisnik nema pravo na naknadu zbog nemogućnosti korišćenja Usluge u periodu privremene obustave. Ukoliko Korisnik i pored opomene nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, BeotelNet ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez prava Korisnika na naknadu za neutrošeni deo Usluge.

BeotelNet se obavezuje da će u slučajevima nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupati sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere i tek pri uspostavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

BeotelNet će po prijavi Pretplatnika u pisanom obliku u kome je naveden način, sadržaj, okvirni datum i vreme zlonamernog ili uznemiravajućeg poziva, da zabeleži i sačuva podatke o identifikaciji tog dolaznog poziva, datumu i vremenu poziva ili pokušaju pozivanja.

Ako BeotelNet utvrdi, da je zlonamerni ili uznemiravajući poziv upućen sa broja njegovog Pretplatnika, dužan je da tom Pretplatniku uputi upozorenje, i da u slučaju ponovnog uznemiravanja, preduzme mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.

Ako BeotelNet utvrdi, da je zlonamerni ili uznemiravajući poziv upućen sa pretplatničkog broja u mreži drugog operatora, BeotelNet tom operatoru prosleđuje prijavu o uznemiravanju, kako bi taj operator svom pretplatniku uputio upozorenje. U slučaju ponovnog uznemiravanja, Beotelnet preduzima mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.

BeotelNet će da sarađuje sa drugim operatorima radi praćenja i otkrivanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, a naročito radi razmene podataka i postupanja po prosleđenim prijavama.

OBAVEZE KORISNIKA

Član 10.

Korisnik se obavezuje da:

 • plati naknadu za izabrani paket usluga prema važećem cenovniku, koje mogu uključivati i jednokratno plaćanje troškova uspostave usluga;
 • na svojoj strani i o svom trošku obezbedi svu neophodnu opremu i njeno konfigurisanje u cilju uspostavljanja konekcije, u skladu sa tehničkom specifikacijom koju daje BeotelNet. Ukoliko deo opreme odnosno njeno konfigurisanje obezbeđuje BeotelNet, to je posebno naglašeno u ponudi;
 • da na svojoj strani i o svom trošku obezbedi neophodne telekomunikacione kapacitete potrebne za uspostavljanje konekcije sa BeotelNetom;
 • da pri prvom prijavljivanju i svakoj kasnijoj promeni unese tačne podatke o sebi, koji uključuju sve podatke navedene u pristupnici, pod pretnjom posledice naknade štete i gubitka prava koja se vezuju za registraciju podataka pretplatnika;
 • da dodeljene pristupne parametre za uspostavljanje veze čuva i ne saopštava je trećim licima;
 • da uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe;
 • da uslugu koristi u skladu sa važećim zakonskim odredbama, pravilima ponašanja i načinima korišćenja međunarodnog telefonskog sistema koje je BeotelNet prihvatio.

Nedozvoljenim ponašanjem naročito se smatra akcija:

 • kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije ili kojim se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
 • kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača ili vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka;
 • kojom se uznemiravaju drugi korisnici BeotelNeta ili drugih direktno ili indirektno povezanih telekomunikacionih operatera;
 • kojom se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog Ugovora, uključujući slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže BeotelNet-a i ostalih operatora u Republici Srbiji (dolazni i odlazni saobraćaj) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Korisnika;
 • kojom se vrši distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima;
 • korišćenja servisa za neovlašćeni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim telekomunikacionim sistemima, uključujući i pokušaje skeniranja mreža na Internetu, hostova i servisa;
 • slanja podataka ili zahteva za podacima ili pokušaj ostvarivanja veze u količinama koji prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreža, hostova ili servisa („denial-of-service“);
 • BeotelNet zadržava pravo na privremenu obustavu ili prekid servisa bez upozorenja u slučaju nepoštovanja obaveza korisnika.
Član 11.

Isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju Korisnikovo nedozvoljeno ponašanje proizvede BeotelNetu.

Član 12.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost korišćenja Usluge ili pojedinih servisa nastalih usled grešaka u radu telekomunikacione mreže na koje ne može da utiče, zbog unapred najavljenih radova na održavanju sistema, zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa ili telekomunikacionih kanala koje zakupljuje od drugih operatera, a koji su neophodni za pružanje Usluge.

BeotelNet ne snosi odgovornost za nemogućnost aktiviranja i korišćenja Usluge nastale usled nedostatka kapaciteta, nedostupnosti ili prestanka pružanja neke usluge javne telekomunikacione mreže drugog javnog telekomunikacionog operatera koja je neophodna za pristup sistemu BeotelNet-a.

BeotelNet nije odgovoran za štetu koji Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za eventualno nastalu štetu prema trećim licima ili drugim operatorima.

Član 13.

Korisnik nema pravo ustupanja prava i obaveza po ovom Ugovoru trećim licima bez pismene saglasnosti BeotelNeta.

PRENOSIVOST TELEFONSKOG BROJA

Član 14.

Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promeni postojećeg operatora usluge fiksne telefonije i postane korisnik javne fiksne telefonske usluge BeotelNeta i pritom zadrži svoj postojeći broj prilikom promene operatora javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji.

Korisnik koji želi da izvrši prenos broja je obavezan da BeotelNetu kao primaocu broja podnese pismeni Zahtev za prenos telefonskog broja uz obavezno davanje lične karte na uvid. Zahtev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa kod operatora davaoca broja.

Korisnik se obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema operatoru davaocu broja, nastale do nastale do trenutka prenosa broja u mrežu BeotelNeta, kao i obaveze nastale u toku postupka prenosa broja i sva naknadno dospela potraživanja prema operatoru davaocu broja, nastala do trenutka i u vezi sa raskidom ugovora. Korisnik prihvata da mu BeotelNet-ISP d.o.o. , u skladu sa obavezom predviđenom propisima, suspenduje pozive na rok od 30 dana, a potom da ga na zahtev operatora davaoca broja trajno isključi ukoliko ne izmiri zaostala dugovanja prema operatoru davaocu broja, nastala do trenutka raskida ugovora.

Podnosilac zahteva postaje Korisnik javne fiksne telefonske usluge BeotelNeta, izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, te je od dana izvršenog prenosa obavezan na plaćanje mesečne naknade.

Operator davalac broja nije obavezan da omogući prenos broja ako podneseni zahtev sadrži neke formalne nedostatke iz člana 10. Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji (“Službeni glasnik RS” br. 52/11), a koji onemogućavaju postupanje.

Podnosilac zahteva se upozorava da u slučaju realizacije prenosa broja iz mreže Telekom Srbija a.d. Beograd može doći do prekida i prestanka mogućnosti korišćenja usluga za čiju se uslugu zahteva širokopojasni xDSL pristup, uključujući ADSL internet , koje se pružaju preko javne telefonske mreže Telekoma Srbija a.d. vezane za broj koji se prenosi. Podnosilac zahteva se saglašava sa svim posledicama prouzrokovanim prestankom važenja pretplatničkog ugovora o korišćenju ADSL usluga njegovom voljom, u skladu sa važećim propisima, pretplatničkim ugovorom i opštim uslovima operatora pružaoca xDSL usluga.

BeotelNet će u roku od 3 (tri) radna dana od dana saznanja o razlozima kašnjenja odnosno nemogućnosti prenosa broja, uputiti podnosiocu zahteva obrazloženje sa uputstvom da u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog obaveštenja otkloni razloge zbog kojih prenos nije moguće izvršiti.

Prenos broja će se izvršiti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prijema urednog zahteva Korisnika, izuzev ukoliko naknadno budu utvrđeni razlozi za nemogućnost ili kašnjenje prenosa broja, a o postojanju istih BeotelNet nije znao niti morao da zna u momentu primanja zahteva za prenos telefonskog broja.

Korisnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u period kraćem od šest meseci od dana kad je izvršen prenos broja.

BeotelNet u svojstvu davaoca broja može odbiti zahtev Korisnika za prenos broja kod drugog operatora primaoca broja ako postoje iste smetnje iz člana 10. Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji koji se odnosi na razloge odbijanja zahteva za prenos broja u mrežu BeotelNeta, dok iste ne budu otklonjene.

Za sve druge odnose između BeotelNeta kao operatora primaoca broja i Korisnika koje su vezane za uslugu prenosivosti telefonskog broja, primenjuju se ostale odredbe Opštih uslova BeotelNeta i Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji.

OPŠTE ODREDBE

Član 15.

Sva obaveštenja i komunikacija između BeotelNeta i Korisnika obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske oblike kao što je elektronska pošta, obaveštenja na javnom Web sajtu BeotelNeta kao i obaveštenja u segmentima sajta dostupnim samo korisnicima BeotelNeta. Korisnik može da podnese prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge.

Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

Pretplatnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi.

BeotelNet će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora odgovoriti Korisniku u pisanom obliku.

Podnošenja reklamacija se vrši korisničkom servisu BeotelNeta na telefone objavljene na www.beotel.net ili putem imejla: prodaja@isp.beotel.net.

Član 16.

BeotelNet zadržava pravo da jednostrano promeni cene Usluge i/ili pakete Usluga. BeotelNet je u obavezi da korisnika najmanje 30 dana pre promene cena usluga, i to u slučajevima kada se vrši povećanje cena usluga ili pogoršanje uslova korišćenja usluge za Pretplatnika.

Pri vršenju poziva preko BeotelNet sistema primenjivaće se cene iz cenovnika koji važi u trenutku korišćenja Usluge.

BeotelNet zadržava pravo da izvrši promenu paketa, sadržaja i načina korišćenja Usluga. U slučaju promene paketa Usluga, BeotelNet se obavezuje da Korisniku koji su unapred izvršili uplatu paketa zadrži stari paket ili ponudi alternativni paket koji svojim sadržajem i uslovima korišćenja neće biti na štetu Korisnika.

Član 17.

BeotelNet obezbeđuje vođenje javnog telefonskog imenika svojih Pretplatnika, u koji unosi osnovne podatke: ime, prezime, adresu i pretplatnički broj. Imenik je dostupan na Internet stranici BeotelNet-a ili putem kontakt centra.

Prilikom zaključenja Ugovora, Korisnik odlučuje da li će njegovi lični podaci biti uneti u javni telefonski imenik. Korisnik ima pravo da u svako vreme povuče svoj pristanak za unošenje ličnih podataka u javni telefonski imenik, i to pisanim putem, nakon čega je BeotelNet dužan da iz javnog telefonskog imenika izbriše lične podatke Korisnika.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Po isteku vremena minimalnog trajanja ugovora, Korisnik može da raskine ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana od dostave obaveštenja o raskidu pisanim putem, uz prethodno izmirenje svih obaveza zaključno sa danom isteka otkaznog roka.

Ukoliko Korisnik ne ispuni svoje obaveze, BeotelNet zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Korisnik može jednostrano raskinuti ugovor i pre isteka perioda minimalnog trajanja ugovora, uz obavezu da na ime penala uplati preostali broj meseci do ugovorenog roka važenja Ugovora, pri čemu je mesečni iznos penala za plaćanje jednak prosečnoj vrednosti 3 prethodno ispostavljena računa Korisniku.

Prestankom važenja Ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.Prestankom važenja Ugovora ne prestaju i obaveze koje su nastale a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 19.

BeotelNet i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Svojeručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova koji su mi i uručeni i da sam u svemu saglasan sa Opštim uslovima.

BeotelNet-ISP doo je 25. maja 2018. izmenio Politiku privatnosti podataka. Izmenjene informacije pogledajte ovde.
BeotelNet-ISP doo koristi "kolačiće" (eng. Cookies) za analizu posete sajtu i marketinške aktivnosti. Daljim korišćenjem sajta saglasni ste sa upotrebom "kolačića" i Politikom privatnosti.

Prihvatam